logo

Termeni si conditii


1. Bine ați venit pe platforma online „RUA” sau pe site-ul web identificat cu adresa URL: www.rua.sector5.ro ("Site"). Accesarea Platformei RUA (astfel cum este definita mai jos), a acestui Site precum și utilizarea serviciilor prestate prin intermediul Site-ului au loc ulterior informării dumneavoastră cu privire la existența termenilor și condițiilor enumerate mai jos („Termenii”) și, în cazul accesării Platformei, acordării posibilității de a-i accepta în mod expres. În lipsa acestui accept, explicit sau implicit, din partea dumneavoastră, nu puteți utiliza Platforma RUA și/sau Site-ul.

Platforma RUA este un produs software, dezvoltat și întreținut pentru Primăria Sectorului 5 în cadrul furnizării serviciilor din Proiectul #FAPTE – REGENERARE URBANĂ AMURGULUI.

Secțiunea Termeni și Condiții are scopul de a informa utilizatorii cu privire la produsele / serviciile gazduite de acest site, dar și de a proteja interesele Primariei Sectorului 5 (în calitate de furnizor) de eventuale utilizări necorespunzătoare / abuzive ale site-ului. 

Prezentul acord legal dintre dumneavoastră și Primăria Sectorului 5 București are în vedere utilizarea de către dumneavoastră a platformei online, precum și a serviciilor aferente. Puteți utiliza Platforma numai în conformitate cu acesti Termeni și condiții.

2. Utilizarea și funcționarea platformei online RUA

2.1 Primaria Sectorului 5 oferă Utilizatorului, în baza contului creat de către Utilizator, acces la Platforma online RUA prin intermediul căreia acesta poate accesa serviciile din cadrul proiectului #FAPTE – REGENERARE URBANĂ AMURGULUI.
2.2 Platforma RUA nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani.
Prin folosirea acestei aplicații, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți.
2.3 Serviciile furnizate prin intermediul Platformei RUA se adresează doar Utilizatorilor care acceptă acești Termeni și pot fi folosite doar ulterior acceptării acestor termeni. În măsura în care este necesar, conform prevederilor legale sau cerințelor unei autorități, precum și în baza unor suspiciuni de fraudă ori afectare a sistemelor acesteia, Primăria Sectorului 5 poate solicita unui Utilizator să dovedească legitimitatea calității sale de Utilizator, prin solicitarea furnizării unor informații sau documente suplimentare. În această situație, Primăria Sectorului 5 nu va prelucra Datele cu Caracter Personal existente în cadrul informațiilor / documentelor suplimentare oferite decât în scopul dovedirii legitimității calității de Utilizator. În vederea furnizării serviciilor specifice activității, secțiunea aferentă înregistrării potențialilor beneficiari permite completarea online a unui formular (fișa de evaluare individuală) care va conține criteriile de eligibilitate și selecție în vederea înscrierii în grupul țintă.

2.4. Prin intermediul Platformei RUA și/sau a Site-ului, Primăria Sectorului 5 oferă acces utilizatorilor la următoarele servicii:

 1. organizarea programului și selecția Grupului Țintă, respectiv a beneficiarilor de servicii din cadrul proiectului;
 2. "Scoala dupa scoala";
 3. Creșterea accesului și participarii la educația de nivel preșcolar;
 4. Intervenție ZEP pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii;
 5. Furnizarea de servicii de informare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii interne
 6. Dezvoltarea și implementarea programului de formare profesională;
 7. Dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul comunității;
 8. Furnizare servicii sociale;
 9. Furnizare servicii medicale;
 10. Intervenții în domeniul îmbunătăirii condițiilor de locuire;
 11. Promovarea multiculturalismului și combaterea discriminarii

2.5 Pentru ca un Utilizator să poată beneficia, în cele mai bune condiții, de serviciile descrise mai sus, acesta trebuie să urmeze un anumit set de pași:

 1. accesarea Platformei RUA este disponibila de pe orice telefon sau computer;
 2. crearea unui cont de Utilizator, prin completarea unui formular conținând următoarele câmpuri: adresa de e-mail, nume, prenume, telefon, parola; la completarea acestui formular, Utilizatorul este obligat să furnizeze date actuale și complete; în lipsa completării formularului, o persoană fizică nu poate deveni Utilizator al Platformei RUA; scopul solicitării și prelucrării acestor informații de către Primaria Sectorului 5 este descris în politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (“Politica”), accesibilă aici;
 3. în cadrul procesului descris la litera b), acceptarea Termenilor și confirmarea că a fost informat cu privire la conținutul Politicii; aceste documente fiind accesibile în orice moment, pentru consultare, în cadrul platformei;
 4. selectarea a cel puțin unuia dintre activitățile proiectului

2.6 Ca urmare a pașilor indicați mai sus, Primăria Sectorului 5, prin intermediul Platformei RUA, are acces și prelucrează anumite informații existente în conturile electronice ale Utilizatorilor. Accesul și prelucrarea sunt realizate în conformitate cu prevederile Politicii.

2.7 Utilizatorul are responsabilitatea păstrării datelor de identificare și de conectare aferente contului de Utilizator în siguranță, pentru a preveni sau reduce șansele accesului neautorizat în contul creat în Platforma RUA.

2.8 În cazul în care, în cursul utilizării Platformei RUA, Utilizatorul observă orice elemente care ar putea indica funcționarea necorespunzătoare a acesteia, poate semnala acest fapt instituției printr-un e-mail transmis la adresa protectiadatelor@sector5.ro sau poate utiliza secțiunea https://www.rua.sector5.ro/contact din cadrul platformei.

2.9 Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile efectuate prin intermediul Platformei RUA. În schimb, Primăria Sectorului 5 garantează că prelucrează datele generate de Utilizator în cadrul Platformei RUA, inclusiv Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu prevederile Politicii, accesibile aici.

3. Modificarea termenilor

3.1. Serviciile platformei pot fi modificate în timp, pe măsura ce îmbunătățim sau adăugăm funcționalități. Astfel, termenii pot fi modificați oricând de către Primaria Sectorului 5. Ori de câte ori vom face modificări, Utilizatorul va fi notificat în acest sens în momentul accesării Platformei RUA și i se va solicita acordul expres cu privire la acceptarea acestor Termeni.
3.2. Utilizatorii pot accesa, în cadrul Platformei RUA, Termenii în versiunea lor cea mai recentă, în orice moment.

4. Activități interzise

Nu puteţi accesa sau folosi platforma online RUA pentru nici un alt scop decât cel pentru care Furnizorul (Primăria Sectorului 5, București) îl face disponibil. Activităţile interzise includ, dar fără a se limita la:

 • interferarea cu, întreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru aplicație, pentru reţelele sau serviciile care au legătură cu aplicația;

 • încercarea de a-şi asuma identitatea unui alt utilizator ori a unei alte persoane;

 • utilizarea contului de utilizator ce aparţine unui alt utilizator;

 • folosirea oricăror informaţii obţinute prin intermediul aplicației în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;

 • descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de reverse engineering a oricărui tip de software care cuprinde sau în orice fel care constituie o parte a aplicației;

 • activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv spamming-ul, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;

 • extragere sistematică de date sau alt conţinut din aplicație pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără acordul scris al Furnizorului;

 • orice utilizare neautorizată a serviciilor furnizorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator şi/sau a adreselor de e-mail ale utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul de a trimite e-mail-uri nesolicitate;

 • utilizarea platformei într-o manieră incompatibilă cu legile şi regulamentele aplicabile în România și Uniunea Europeană.

5. Întreruperea / Anularea serviciilor

Primaria Sectorului 5 își rezervă dreptul de a modifica unilateral dispozițiile prezentului Acord în conformitate cu legislatia română în vigoare la momentul respectiv, dacă încălcați sau dacă avem motive întemeiate să credem ca veți încălca termenii și condițiile noastre.
Ne rezervăm dreptul de a anula sau suspenda imediat și pe termen nelimitat serviciile noastre de care beneficiați dumneavoastră, dacă încălcați sau dacă avem motive întemeiate să credem că veți încalca termenii și condițiile noastre. De asemenea vom întrerupe serviciile noastre către dumneavoastră dacă vă angajați într-o conduită pe care noi o considerăm inacceptabilă.

Prezentul acord va fi guvernat și interpretat conform legii române.
Orice diferend ivit pe parcursul derularii prezentului Acord cu privire la înțelesul, întinderea, executarea sau încetarea acestuia va fi soluționat pe cale amiabilă, iar daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

6. Limitări ale răspunderii și despăgubiri

Primăria Sectorului 5 nu este responsabilă pentru erorile și/sau prejudiciile survenite în urma neglijenței utilizatorilor privind confidențialitatea informațiilor de Cont, a numelui de utilizator și/sau a parolei sale. Fiecare utilizator poate avea un singur Cont. Este interzisa partajarea unui Cont între mai mulți beneficiari, în acest caz, utilizatorul primordial va fi cel care va beneficia de Cont și respectiv de serviciile aferente accesării contului platformei RUA, fără nicio declinare de răspundere. În situația în care Primăria Sectorului 5 descoperă Conturi partajate astfel, aceasta își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul utilizatorului secundar la serviciile proiectului accesat prin Platforma RUA.

6.1. Raspunderea Primariei Sectorului 5 se va limita la pierderea directă și nu va include pierderile indirecte sau subsecvente. Astfel, printre altele, se vor exclude: pierderi ale venitului, pierderi datorate afectării imaginii personale, pierderi de servicii ca urmare a închiderii contului, pierderi datorate întărzierii implementării activităților de proiect și furnizării serviciilor.

6.2. Primăria Sectorului 5 nu are nicio răspundere pentru daunele cauzate de spargerea Platformei RUA de către terțe părți.

7. Proprietate intelectuală

Primăria Sectorului 5 este titular al tuturor drepturilor asupra conținutului Platformei RUA și al Site-ului (incluzând, fără limitare, imagini, texte, mărci comerciale, logo-uri, elemente de grafică web, scripturi, aplicații și baze de date). Este interzisă folosirea oricăror elemente de conținut privind Platforma RUA, fără acordul prealabil scris al Primăriei Sectorului 5.

8. Încetare

8.1. Prezentul Acord poate înceta în următoarele moduri:

a) prin denunțare de către oricare dintre părți, cu preaviz de 5 (cinci) zile;

b) Primăria Sectorului 5 poate denunța unilateral Acordul, în urma unei notificări prealabile cu 5 zile înainte de încetare, fără ca utilizatorul să poată să pretindă daune-interese, în următoarele cazuri:

 • în urma analizei de selecție a beneficiarilor proiectului, utilizatorul este invalidat de către experții implicati în aceasta activitate, pe baza criteriilor de eligibilitate, conform celor completate de catre persoanele interesate, în “Fișa de evaluare individuală”;

 • datele furnizate de catre utilizator în Cont sunt incomplete sau incorecte, iar selecția nu se poate executa;

 • realizarea a mai mult de două înscrieri consecutive în baza platformei, eșuate.

c) prin acordul părților, consemnat în scris;

d) prin reziliere, oricare dintre părți putând solicita rezilierea, în situația în care cealaltă parte nu își execută sau execută cu întârziere ori în mod necorespunzator obligațiile ce îi revin în baza Acordului și a fost notificată cu preaviz de 30 (treizeci) de zile de cealalta parte în scris în acest sens, dar nu a luat măsuri de remediere. Rezilierea intervine de plin drept, fără somație, fără punere în întarziere, fără a fi necesară intervenția instanței sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile;

e) în caz de forță majora;

8.2. La încetarea Acordului, Primăria Sectorului 5 va inchide conturile utilizatorilor, iar aceștia (utilizatorii) vor înceta orice folosire, în orice mod, a Platformei RUA. Cu toate acestea, acesta prevedere nu va fi interpretata ca restricționând dreptul Primăriei Sectorului 5 la orice alte remedii disponibile, bănesti sau de alt fel si nu va impiedica instituția de la repararea prejudicului astfel creat de utilizator pe orice cale.

9. Notificări

9.1. Orice notificare, cerere sau comunicare adresată de o parte celeilalte părți va fi valabil efectuată dacă este făcută în formă scrisă și adusa la cunoștința părții fie prin scrisoare recomandată, fax sau poștă electronică (e-mail). În cazul în care notificarea se va face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primita de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Daca notificarea este trimisa prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare care urmează zilei de expediere. Notificarea verbală și/sau telefonică nu este luată în considerare.

10. Confidențialitate

10.1. Pe parcursul derularii Acordului, părțile pot avea acces la Informații Confidențiale privind cealaltă parte. Părțile agreează ca vor fi dezvaluite doar acele informații necesare pentru îndeplinirea obligațiilor conform specificațiilor de proiect.

10.2. Informațiile confidențiale nu includ informații care:

a) sunt sau devin parte din domeniul public în absența acțiunii sau inacțiunii celeilalte părți;

b) se aflau în mod legal în posesia celeilalte părți, nefiind obținute în mod direct sau indirect de la partea care a facut cunoscută informația respectivă;

c) sunt aduse în mod legal la cunoștința celeilalte părți de către un terț, fără impunerea unei restricții privitoare la divulgarea lor sau

d) sunt obținute independent de către cealaltă parte.

10.3. Părțile convin să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale ale celeilalte părți pe întreaga perioadă de implementare a proiectului (3 ani) și încă 3 ani după această dată. De asemenea, parțile convin să divulge Informații Confidențiale numai acelor angajati care sunt instruiți cu privire la asigurarea confidențialității datelor. Nimic nu poate împiedica oricare dintre părți să dezvăluie Informații Confidențiale în cazul unor dispute de natură juridică apărute din/în legatura cu Acordul prezent sau de la dezvăluirea acestora catre o instituție publică, daca o asemenea divulgare este cerută de lege.

10.4. În cazul în care utilizatorul transmite informații sau materiale prin intermediul Site-ului, utilizatorul acceptă ca Primaria Sectorului 5 (inclusiv Partenerii din cadrul Proiectul Regenerare Urbana Amurgului) are acces nerestricționat și irevocabil la acestea și dreptul de a le utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui, conform grilelor definite de activități necesare implementarii proiectului.

11. Forță majoră

11.1. Parțile nu vor fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau întârzierea îndeplinirii obligațiilor atunci când acestea sunt cauzate de orice eveniment imprevizibil care se află în afara controlului părții respective, care nu implică vina sau neglijența acesteia. Se includ, fără limitări: calamități naturale, izbucnirea unor revolte civile, acte de terorism, acte ale oricarui guvern sau organe ale puterii de stat, razboaie, incendii, inundații, epidemii, restricții impuse de carantina sau embargouri, explozii, greve (fie acestea legale sau ilegale). Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în vederea ameliorarii efectului evenimentului care constituie forța majoră.

11.2. Cazul de forță majoră va fi notificat celorlalte părți în termen de maxim 3 (trei) zile de la apariția sa.

11.3. În cazul în care acest eveniment se prelungește pentru o perioada de peste 90 (nouăzeci) de zile și impiedică furnizarea serviciilor, oricare dintre părți poate anula Acordul prin transmiterea unei notificări scrise.

12. Date personale

Primăria Sectorului 5 garantează că datele personale ale utilizatorului, colectate prin intermediul Contului, vor fi folosite exclusiv în scopul prestării serviciilor din proiect în condițiile și cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 și Legii nr. 190/2018 (detalii în documentul „Politica de confidențialitate”)


Descărcați TERMENI SI CONDITII în format PDF

Alte Pagini

Despre proiect

INFO 0733773952

mai multe

Evenimente

Rezultatele evaluării Planurilor de Afaceri înscrise în Sesiunea 3 a concursului de Planuri de Afaceri în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 – zona Amurgului

mai multe

Cursuri

mai multe

Activitati previzionate

Rezultatele evaluării planurilor de afaceri înscrise în Sesiunea 2 a concursului de Planuri de Afaceri în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 – zona Amurgului

mai multe